PRINC-W1 แจ้งกำหนดวันแปลงสภาพ (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 09/09/2559 – 29/09/2559

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC-W1) ได้กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 30/09/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย SP : วันที่ 29/08/2559
วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น : 01/09/2559
อัตราส่วนการใช้สิทธิ : 1 ใบแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคา 1.20 บาท
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 09/09/2559 – 29/09/2559

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...