TCMC-W1 แจ้งกำหนดวันแปลงสภาพ (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 11/08/2559 – 25/08/2559

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC-W1) ได้กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 26/08/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย SP : วันที่ 02/08/2559
วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น : 05/08/2559
อัตราส่วนการใช้สิทธิ : 1 ใบแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคา 2.00 บาท
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 11/08/2559 – 25/08/2559

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...