ILINK-W1 แจ้งกำหนดวันแปลงสภาพ (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 08/06/2559 – 22/06/2559

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK-W1) ได้กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 23/06/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย SP : วันที่ 30/05/2559
วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น : 02/06/2559
อัตราส่วนการใช้สิทธิ : 1 ใบแสดงสิทธิ : 2.5 หุ้นสามัญ ในราคา 8.00 บาท
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 08/06/2559 – 22/06/2559

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...