KCE-W2 แจ้งกำหนดวันแปลงสภาพ (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 01/06/2559 – 16/06/2559

บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE-W2) ได้กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 17/06/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย SP : วันที่ 24/05/2559
วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น : 27/05/2559
อัตราส่วนการใช้สิทธิ : 1 ใบแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคา 5.00 บาท
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 01/06/2559 – 16/06/2559

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...