COLOR-W1 แจ้งกำหนดวันแปลงสภาพ (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 01/06/2559 – 15/06/2559

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR-W1) ได้กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 16/06/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย SP : วันที่ 23/05/2559
วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น : 26/05/2559
อัตราส่วนการใช้สิทธิ : 1 ใบแสดงสิทธิ : 1.2906 หุ้นสามัญ ในราคา 3.0993 บาท
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 01/06/2559 – 15/06/2559

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...