GEL-W4 แจ้งกำหนดวันแปลงสภาพ 18/05/2559 – 08/06/2559

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL-W4) ได้กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 09/06/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย SP : วันที่ 16/05/2559
วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น : 19/05/2559
อัตราส่วนการใช้สิทธิ : 1 ใบแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคา 1.20 บาท
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 18/05/2559 – 08/06/2559

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...