มองหุ้นนอกกรอบกับ Bollinger band

Bollinger band คือ เครื่องมือที่ใช้บ่งบอกถึงความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ของราคาอย่างดี

โดยเราสามารถนำ Bollinger band มาใช้ในการวัดแนวโน้มหรือพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาควบคู่ไปกับ indicator ประเภทอื่นๆเพื่อใช้กำหนดสัญญาณซื้อขาย โดย Bollinger band จะช่วยทำให้เราเห็นภาพกว้างของการเคลื่อนที่และความต่อเนื่องของราคาได้ดีมากขึ้น

Bollinger  band  มีการสร้างกรอบของราคา  เพื่อนิยามกรอบทิศทางและทางการเคลื่อนที่ของ

ราคา  ณ  ขณะเวลาต่างๆโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาเป็นตัวแสดงค่าความแกว่งตัวของราคา  ซึ่งจะ

สะท้อนออกผ่านในรูปแบบความกว้างความแคบของกรอบแบนด์ (Band) 

การตีความและการนําไปใช้ 

การนํา  Bollinger  band  มาใช้เน้นไปที่การนิยามภาพรวมของแนวโน้มราคา  และพิจารณาการเคลื้อนตัว การแกว่งตัวของราคา โดยตัว Bollinger band แบ่งแถบเส้นออกเป็น 3 ส่วนคือ  

– Upper Band = ขอบบน คํานวณมาจาก SMA 20 วัน + standard deviation 20 วัน x 2

– Middle Band = ขอบกลาง คํานวณจาก simple moving average (SMA) 20 วัน

– Lower Band = ขอบล่าง คํานวณมาจาก SMA 20 วัน – standard deviation 20 วัน x 2 

Bollinger-9-10-2013-03_w

 การใช้งานเน้นที่การดูกราฟแท่งเทียนของราคา ในลักษณะที)แสดงบนแถบ Bol inger band โดย

มีข้อสังเกตเบื่องตันดังนี้

1. ราคาเกาะกลุ่มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ราคาจะลอยอยู่ใน Zone แถบบนเกาะ Upper Band เหนือ

เส้น  Middle  Band  ขนาดความกว้างแบนด์กว้างและยกตัวขึ้น  แสดงถึงทิศทางขาขึ้น  Up  trend  ของ

แนวโน้มราคา  

Bollinger-9-10-2013-04_w

2. ราคาเกาะกลุ่มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ราคาจะลอยอยู่ใน Zone แถบต่ำกว่าเส้น Middle Band ขนาดความกว้างแบนด์กว้าง แสดงถึงทิศทางขาลง down trend ของแนวโน้มราคา เมื่อราคาลงมาจนถึงระดับหนึ่ง ราคาอาจจะทะลุกรอบ lower Band และวกเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณ lower Band 

Bollinger-9-10-2013-05_w

 3. Sideway หรือการแกว่งในกรอบแคบ เป็นการที)ราคาหุ้นบีบตัวผันผวนแบบไร้ทิศทางในกรอบแคบ สังเกตได้จากขนาดความกว้างแบนด์จะแคบลง ราคาจะเลี้ยงตัวใกล้เส้น Middle Band หรือมีการแกว่งจาก ขอบบนไปขอบล่างแบบแคบๆ กรณี sideway นี้มักจะเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม หรือมีการเกิดของแนวโน้มใหญ่ตามมา 

ถ้าราคาทดสอบแนวต้านบริเวณขอบบน Upper Band แล้วยกตัวขึ้นจนทะลุผ่านไปได้ แสดงถึงการกลายเป็นขาขึ้นต่อเนื่องของราคา หรือกรณีที่ราคาทะลุ ผ่าน lower Band ก็จะแสดงถึงการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเช่นกัน 

Bollinger-9-10-2013-06_w

4. Bollinger band ไม่ได้มีลักษณะของการบ่งบอกสัญญาณซื้อ ขายที่ชัดเจนแบบดัชนีราคาตัวอื้น แต่เราสามารถพิจารณาการเคลื่อนที่ของราคาและการแกว่งของราคาจาก Bollinger band ร่วมกับสัญญาณซื้อ ขายจากดัชนีอื่นๆเช่น MACD, RSI, STO เพื่อ confirm สัญญาณได้เช่นกัน

จากตัวอย่างใช้ Bollinger band เพื่อนิยามแนวโน้มและยืนยัน สัญญาณซื้อของ MACD ระยะสั้น

Bollinger-9-10-2013-07_w

 กราฟใน Efin smart Portal 7 ตอน การ add Bollinger band

บทความทาง กราฟเทคนิค

บทความการใช้งาน Programe

SCAN หุ้นจาก MACDและ STOCH

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...