EMC-W4 ด่วน แจ้งกำหนดวันแปลงสภาพ (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 29/02/2559 – 14/03/2559

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC-W4) ได้กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 15/03/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย SP : วันที่ 17/02/2559
วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น : 23/02/2559
อัตราส่วนการใช้สิทธิ : 1 ใบแสดงสิทธิ : 1.335 หุ้นสามัญ ในราคา 0.299 บาท
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 29/02/2559 – 14/03/2559

About the Author

icedos

ใส่ความเห็น

Loading...